Credit Linked Vastgoed X B.V.

Unieke kenmerken:

  • Eerste hypotheekrecht
  • Rente 6,0%*, 7,2%* (afhankelijk van klasse)
  • Bescherming door overwaarde
  • Verwacht effectief rendement tot 6,1%* klasse I ,8,8%* klasse II
  • Looptijd 3 tot 6 jaar
  • 65 obligaties I a € 10.000 beschikbaar (geen emissiekosten)
  • 180 obligaties II a € 10.000 beschikbaar (geen emissiekosten)

Het Fonds samengevat

Het fonds koopt een portefeuille van hypothecaire leningen op woningportefeuilles in  Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Deze portefeuille wordt aangeschaft tegen een maximale gemiddelde prijs van 71,5% van de nominale waarde. Voorts gelden een aantal criteria waaraan de aan te kopen portefeuille dient te voldoen, welke in het prospectus nader worden toegelicht.

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met obligaties van € 10.000. De rente (op jaarbasis) bedraagt 6,0%* voor de klasse I obligaties, 7,2%* voor de klasse II obligaties. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Volledige aflossing van de obligaties wordt na 3 tot 6 jaar verwacht. Aflossing van klasse I obligaties zal maximaal geschieden tegen 100% van de nominale waarde, en is preferent gesteld aan de aflossing op klasse II obligaties, welke kunnen worden afgelost tot een hoogte van 100% van de nominale waarde en een maximale winstdeling van 7,5% Hiermee kan het totaalrendement van klasse II obligaties oplopen tot 8,8%*, bij een aflossing in 2018. Er zijn geen emissiekosten.

Fiscale aspecten voordelig voor particuliere beleggers

Bij deelname aan het Fonds is sprake van een gunstige behandeling omdat Nederlandse privépersonen vallen onder Box III van de inkomstenbelasting. Het ingelegde vermogen wordt gerekend tot inkomsten uit sparen en beleggen, waarbij sprake is van een fictief rendement van 4%. Hierover wordt een belastingpercentage van 30% geheven, wat leidt tot een uiteindelijke belastingheffing van 1,2%.

Juridische aspecten

Het Fonds is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is per notariële akte opgericht. Het Fonds geeft schuldbekentenissen in de vorm van Obligaties uit aan de Participanten. Het toezicht op de activiteiten van het Fonds wordt uitgeoefend door de onafhankelijke Stichting Trust Credit Linked X, waarvan EuroGroei Beleggingen BV medebestuurder is.

Goedkeuring prospectus/vrijstelling van vergunning Autoriteit Financiële Markten

Credit Linked Vastgoed X valt onder de vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat derhalve niet onder toezicht van de AFM. Wel is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM. Deze heeft op 31 juli 2013 haar goedkeuring verleend.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Top