Stille Maatschap 123 Energie
Lease zonnesystemen

Unieke kenmerken:

  • Deelname vanaf € 5.000,-
  • Hoge fiscale aftrekpost (280% in 6 jaar)
  • 110% retour binnen 2 jaar*
  • 45% fiscaal rendement binnen 6 jaar*
  • 65% totaal rendement over looptijd*
  • Fiscale rugdekking door ruling belastingdienst

Het fonds samengevat

Door deelname in de Maatschap vanaf €5.000,- kunt u in de jaren 2014 tot en met 2019 gebruik maken van de met de Belastingdienst gemaakte afspraken over de regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) en de reguliere afschrijvingen. Als gevolg van deze (vervroegde) fiscale afschrijving zal het Fonds negatieve resultaten boeken in 2014 . Hierdoor ontstaat de mogelijkheid voor participanten om hun aandeel in dit negatieve resultaat af te trekken van het belastbaar inkomen in Box I (inkomstenbelasting).

Doelstelling Maatschap 123Energie serie 3

Doelstelling van de Maatschap is om particulieren in de gelegenheid te stellen, zonder investering vooraf, over te stappen op schone en duurzame zonne-energie. Dit kan door een uitgebalanceerd leaseconcept waarbij alle zorg voor installatie en technisch onderhoud bij de particuliere gebruiker wordt weggenomen. 123Energie zorgt voor de aanschaf en de installatie van zonnepanelen voor de woning, waarbij de Maatschap het juridische eigendom van de installaties verwerft, financiering beschikbaar stelt en zorgt voor het technisch onderhoud en het beheer van de installaties. De participant, die kapitaal investeert in de Maatschap, ontvangt daarvoor een aantrekkelijk rendement en profiteert van de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de reguliere afschrijvingen. Hierdoor ontstaat een comfortabele fiscale rugdekking.

Het rendement

De Maatschap heeft maten of vennoten die deelnemen als ondernemer in het resultaat en afhankelijk zijn van de bedrijfswinst. Het rendement voor de vennoten betreft een een combinatie van de belastingteruggave middels de EIA en de reguliere afschrijvingen. Dit is afhankelijk van het werkelijk gerealiseerde exploitatieresultaat en het fiscale voordeel (inclusief het voordeel van de EIA) zoals dit voor iedere deelnemer apart geldt. Onderstaand een kasstroom- en rendementsoverzicht per maatschapsaandeel van € 5.000:

Fiscale Aspecten Maatschapsdeel

Bij uw deelname rechtstreeks in de maatschap ontstaat een aftrekpost in Box I. Bij een volledige belastingaftrek tegen het maximale tarief (52% IB) bedraagt het nettoresultaat na verrekening over de fiscale jaren 2014 tot en met 2019 € 7.226,- per participatie van € 5.000,-. Het voornemen bestaat om in 2020 de Maatschap zonder belastingheffing om te zetten in een BV.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De genoemde percentages hebben betrekking op een verrekening bij een IB-tarief van 52%.

Top