Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

Credit Linked Vastgoed VIII B.V.

Unieke kenmerken:

  • 71 winkelpanden en 3 parkeergarages op voornamelijk A locaties
  • Huurders: HEMA, V&D, Bijenkorf en Q-Park
  • Eerste hypotheekrecht
  • Rente 6,0%*, 7,0%* of 7,7%* (afhankelijk van klasse)
  • Bescherming door overwaarde
  • Verwacht effectief rendement tot 11,0%* (klasse B bij aflossing in 2014)
  • Looptijd 3 tot 5 jaar
  • 80 obligaties AA a € 10.000 beschikbaar (geen emissiekosten)
  • 330 obligaties A a € 10.000 beschikbaar (2% emissiekosten)
  • 80 obligaties B a € 10.000 beschikbaar (2% emissiekosten)

Het Fonds samengevat

Het betreft een gedeeltelijke herfinanciering van 71 retail vastgoedobjecten en 3 Q-Park garages in Nederland, voornamelijk op A1/A2 locaties (ca. 85%). Deze Obligatie is een unieke investering in gewild vastgoed op toplocaties, die voor zeer lange termijn (gemiddeld tot 2026) aan Bijenkorf (6 warenhuizen), V&D (7 objecten) en HEMA (57 objecten) en Q-Park (3 parkeergarages) verhuurd zijn. Middels Obligaties wordt een deel van de bestaande financiering van deze objecten overgenomen tegen zeer aantrekkelijke condities. De totale fondsinvestering bedraagt maximaal € 4.900.000 in de vorm van Obligaties. De onderliggende waarde van de vastgoedportefeuille bedraagt € 1,43 miljard (taxatie ultimo december 2011).

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met obligaties van € 10.000. De rente (op jaarbasis) bedraagt 6,0%* voor de klasse AA obligaties, 7,0%* voor de klasse A obligaties en 7,7%* voor de klasse B obligaties. De rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Volledige aflossing van de obligaties wordt na drie tot 5 jaar verwacht. Aflossing van klasse AA obligaties zal maximaal geschieden tegen 102,5% van de nominale waarde, en is preferent gesteld aan de aflossing op klasse A en B obligaties, welke kunnen worden afgelost tot een hoogte van respectievelijk 106,3 en 111,6% van de nominale waarde. Hiermee kan het totaalrendement van klasse AA obligaties oplopen tot 7,0%*, van klasse A obligaties tot 8,5%* en van klasse B obligaties tot 11,0%* bij een aflossing in 2014.

Fiscale aspecten voordelig voor particuliere beleggers

Bij deelname aan het Fonds is sprake van een gunstige behandeling omdat Nederlandse privepersonen vallen onder Box III van de inkomstenbelasting. Het ingelegde vermogen wordt gerekend tot inkomsten uit sparen en beleggen, waarbij sprake is van een fictief rendement van 4%. Hierover wordt een belastingpercentage van 30% geheven, wat leidt tot een uiteindelijke belastingheffing van 1,2%.

Juridische aspecten

Het Fonds is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is per notariële akte opgericht. Het Fonds geeft schuldbekentenissen in de vorm van Obligaties uit aan de Participanten. Het toezicht op de activiteiten van het Fonds wordt uitgeoefend door de onafhankelijke Stichting Trust Credit Linked VIII, waarvan EuroGroei Beleggingen BV medebestuurder is.

Goedkeuring prospectus/vrijstelling van vergunning Autoriteit Financiële Markten

Credit Linked Vastgoed VIII valt onder de vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat derhalve niet onder toezicht van de AFM. Wel is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM. Deze heeft op s december j.l. haar goedkeuring verleend.

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top