Groenwoningen Fonds

Het Groenwoningen Fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te beleggen in groene Nederlandse nieuwbouw huurwoningen. Het Fonds belegt voornamelijk in eengezinswoningen met tuin. Het Groenwoningen Fonds is een door de overheid aangewezen fiscaal Groenfonds. Het is het enige Groenfonds in Nederland dat alleen belegt in duurzame woningen. Belegt u als particulier in een Groenfonds? Dan krijgt u belastingkorting. Dit is de zogeheten heffingskorting voor groene beleggingen. De korting bedraagt maximaal 1,9%.

Unieke kenmerken:

  • Het Fonds is een ministerieel aangewezen (fiscaal) Groenfonds.
  • Het fonds belegt hoofdzakelijk in duurzame woningen.
  • De participant profiteert van een belastingkorting.
  • Het Fonds is een transparant closed end fonds, er wordt geen dividendbelasting ingehouden.
  • Het Fonds valt onder AFM-toezicht en heeft AFM-vergunning.
  • Deelname vanaf € 5.000,-.
  • Startdividend 4,7% daarna oplopend (gemiddeld 6,1%).
  • Totaal verwacht rendement 8,4%.
  • Uitkering per kwartaal.

Gesloten

Per 30 augustus 2017 is de tweede emissie voor € 21 miljoen van het Groenwoningen Fonds gesloten.
 Voorlopig kunt u zich niet inschrijven voor nieuwe participaties. Een nieuwe emissie zal naar verwachting worden geopend in het voorjaar van 2018.

De initiatiefnemer

Credit Linked Beheer B.V. is een beheerder van beleggingsfondsen met vastgoed gerelateerde beleggingsproducten. Credit Linked beschikt over een AFM-vergunning en het fonds staat onder doorlopend toezicht van de AFM. Het management heeft ruime ervaring met het op de markt brengen van vastgoedobligaties met 1e hypotheekrecht. In november 2014 is Credit Linked Beheer BV van start gegaan met haar eerste beleggingsfonds het “Huurwoningen Nederland Fonds”.

Het fonds samengevat

Het Groenwoningen Fonds is een door de belastingdienst aangewezen Groenfonds en investeert in groene nieuwbouwwoningen in Nederland. Deze woningen zijn duurzaam gebouwd en zeer energiezuinig. Het Fonds behaalt haar rendement uit huurinkomsten en mogelijke verkoopwinsten. Dit leidt tot een startdividend van 4,7%, dat vervolgens oploopt naar meer dan 7% (* gemiddeld 6,1% over de prognose looptijd van het Fonds). Daarenboven profiteren particuliere participanten van een jaarlijkse belastingkorting van maximaal 1,9%

Beleggingsbeleid

Het Fonds zal beleggen in Nederlandse grondgebonden huurwoningen (inclusief bijbehorende garages en/of parkeerplaatsen) in de te liberaliseren en vrije sector. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op woningcomplexen met een aankoopprijs tussen € 3.000.000 en € 9.000.000, zodat een goed gespreide woningportefeuille kan worden opgebouwd.

Aankoop van woningen

De aankoopprijs, die voor de woningen wordt betaald, is voornamelijk afhankelijk van de grootte en ligging van de woning. Voor de gehele portefeuille wordt bij de bepaling van het verwachte rendement uitgegaan van een bruto-aanvangsrendement van 5,1%.

Uitponden van woningen

Bij het vertrek van een huurder kan de vrijkomende woning worden verkocht. Dit kan, naast het directe rendement van de huurinkomsten, een extra rendement opleveren. Bij een verder herstel van de woningmarkt kan als gevolg van goede uitpondmogelijkheden het totale rendement van het Fonds verder oplopen.

De portefeuille

10 eengezinswoningen in Hazerswoude Dorp
10 eengezinswoningen in Tiel
14 eengezinswoningen in Dongen
6 woningen in Oijen
8 woningen in Meppel
21 woningen in Arnhem
7 woningen in Tholen
9 woningen in Molenhoek
20 woningen in Waddinxveen
30 woningen in Schiedam
90 woningen in onderhandeling op diverse locaties in Nederland

Klik hier voor meer informatie over de woningportefeuille

De hypothecaire financiering

De maximale Financiering van het Fonds is 60% van de balanswaarde van het vastgoed. Jaarlijks wordt 2% van de oorspronkelijke Financiering afgelost. Bij verkoop wordt circa 70% van de verkoopsom gebruikt ter aflossing van de Financiering. In februari 2016 was de rente voor woningfinanciering gelijk aan 3,2% (zeven jaar rentevast).

Verwacht rendement

U kunt deelnemen met participaties van € 5.000. Het verwachte gemiddelde directe rendement bedraagt 6,1%* op jaarbasis. Uitkeringen geschieden per kwartaal. Voorts wordt een indirect rendement verwacht, waardoor het verwachte totaalrendement uitkomt op 8,4% per jaar*.

Risico’s

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.

Fiscale aspecten

De belastingdienst beschouwt het fonds voor de heffing van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting als fiscaal transparant. Deze transparantie houdt in dat het fonds niet zelfstandig belastingplichtig is, waardoor geen dividendbelasting wordt geheven noch een voorheffing wordt ingehouden. Ook verkoopwinsten worden niet belast, zoals anderzijds eventuele verkoopverliezen niet aftrekbaar zijn.

Juridische aspecten

Het Groenwoningen Fonds is een closed-end beleggingsinstelling die wordt aangegaan in de vorm van een transparant fonds voor gemene rekening.

Toezicht AFM en prospectustoetsing

Het Groenwoningen Fonds, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder, Credit Linked Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor Groenwoningen Fonds is het prospectus ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM in het kader van de Wft. Het prospectus is goedgekeurd en geregistreerd conform de AIFMD richtlijnen.

Het algemeen verkrijgbare prospectus wordt gepubliceerd op de website van het fonds (www.groenwoningenfonds.nl) en/of de beheerder. U kunt het prospectus hier kosteloos downloaden

* De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Top