IMMO Zorgwoningfonds

IMMO ZORGWONINGFONDS

Door vergrijzing zal het aantal senioren (65-plussers) in Nederland de aankomende jaren aanzienlijk stijgen. Momenteel bestaat 18% van de totale Nederlandse populatie uit senioren (3 miljoen personen). Het totaal aantal senioren (65-plussers) in Nederland zal in de periode tot 2030 met 40% toenemen tot 4,2 miljoen personen. Ook het aandeel ouderen met dementie groeit de komende jaren sterk. De grote groei van het aantal 65-plussers gaat tevens gepaard met een veranderende en groeiende zorgvraag (hogere zorgindicaties en meer intensieve verzorging en verpleging) en behoefte aan passende woonzorgconcepten. Ook stijging van financieel vermogen van senioren, alsmede door de overheid ingezette marktwerking, leidt tot meer vraag naar differentiatie in prijs en kwaliteit.

In deze markt met groeipotentie, initieert Holland Immo Group nu het IMMO Zorgwoningfonds.

Kermerken:

 • Verwacht gemiddeld totaalrendement 7,8%* per jaar
 • Verwacht gemiddeld direct rendement 5,8%* per jaar, uitkering per kwartaal
 • 15-jarige huurcontracten met huurder Domus Magnus
 • Alle eigenaarslasten zijn voor rekening huurder (‘triple net’ huurcontracten
 • Het totaal betreft 77 zelfstandige woonzorgappartementen
 • De woonzorgappartementen liggen in een rustige omgeving met veel ruimte
 • De bewoners (onderhuurders) bestaan hoofdzakelijk uit senioren met een grotere zorgbehoefte
 • Verwachte looptijd fonds 7 tot 10 jaar
 • Deelname vanaf € 10.000 (exclusief emissiekosten)*.

Beleggen in het fonds brengt risico’s met zich mee zoals vermeld in het prospectus, waaronder het risico van marktwaardedaling, leegstand, rentefluctuaties en (her)financiering. De waarde van de belegging kan daardoor dalen en beleggers dienen zich te realiseren dat zij mogelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd.

* De emissiekosten bedragen 3% en zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. De beleggingsinstelling IMMO Zorgwoningfonds en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Het prospectus van IMMO Zorgwoningfonds is goedgekeurd door de AFM. Het prospectus en het essentiële informatiedocument (EID) zijn te verkrijgen ten kantore van Holland Immo Group of hier te downloaden. Download het prospectus hier, download het EID hier.

Het rendement van uw belegging

De totale fondsinvestering, inclusief bijkomende kosten bedraagt € 29.265.000. De hypothecaire financiering bedraagt € 14.710.000 (circa 50% van de totale fondsinvestering). Het door Participanten in te brengen vermogen bedraagt € 14.555.000.

Het verwachte jaarlijkse gemiddeld direct uitkeerbare rendement bedraagt 5,8%. Uitkering hiervan geschiedt per kwartaal. Het indirecte rendement uit verkoop is begroot op 2,0% op jaarbasis. Het verwachte totaalrendement bedraagt 7,8% op jaarbasis. De verwachte looptijd van het fonds bedraagt 7 tot 10 jaar.

Deelnemen vanaf € 10.000,-

Er worden 2.911 participaties van € 5.000,- uitgegeven. U betaalt over uw deelname 3% emissiekosten**.

** De emissiekosten zijn een vergoeding voor het bijeenbrengen van het kapitaal en worden niet meegenomen in de berekening van het rendement.

De objecten

De te verwerven portefeuille bestaat uit de volgende particuliere woonzorgcomplexen (de Objecten):

 • Landgoed Klein Engelenburg te Brummen
 • Huis Ter Weegen te Warnsveld
 • St. Jozefpaviljoen te Gouda

De Objecten omvatten 77 particuliere woon-zorgappartementen, waarvan reeds 45 appartementen in exploitatie zijn en 32 zorgappartementen in Gouda nog zullen worden gerealiseerd. Het complex in Gouda betreft een herontwikkeling van het voormalig ziekenhuis St. Jozefpaviljoen, waarvan de oplevering en ingebruikname op 1 juni 2019 is gepland.

KLEIN ENGELENBURG TE BRUMMEN

Het Landgoed Klein Engelenburg is gelegen aan de Spoorstraat in de Gelderse plaats Brummen en betreft een in 2004 compleet gerenoveerd landhuis met bijbehorende oranjerie, een tuinmanswoning en twee in 2011 nieuw aangebouwde vleugels.

Het geheel omvat 33 zelfstandige woonzorgappartementen, variërend van 40 tot 85 m2. De buitenplaats van Klein Engelenburg is gesticht in 1835 en omvat ruim 3,5 hectare grond dat aangelegd is als park in landschapsstijl. In 2001 is het landgoed uitgeroepen tot Rijksmonument. Sinds 2004 is Klein Engelenburg in exploitatie bij Domus Magnus, waarmee het de eerste vestiging van Domus Magnus betreft.

De bewoners (onderhuurders) van 33 zorgappartementen in Landgoed Klein Engelenburg betalen voor huur en aanvullende welzijnsservices een bedrag vanaf € 3.500 per maand aan Domus Magnus. Het Fonds heeft een 15-jarige ‘triple-net’ huurovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat alle eigenaarslasten,waaronder groot- en klein onderhoud, vervanging en vernieuwing, alle zakelijke lasten (OZB, rioolheffing, waterschapslasten etc.) en verzekeringspremies (opstal-,huurdervings-, en aansprakelijkheidsverzekering) voor rekening komen van of worden doorbelast aan huurder Domus Magnus. De overeengekomen jaarhuur is € 600.000 op jaarbasis (prijspeil 1 juni 2018).

HUIS TER WEEGEN TE WARNSVELD

Het Huis Ter Weegen betreft een klassiek herenhuis dat gebouwd is in 1848. Het herenhuis is in 2005 volledig gerenoveerd naar de huidige staat en functie. Het kleinschalige woonhuis omvat 12 woonzorgappartementen en is gelegen aan de rand van het oude centrum van het dorp Warnsveld (gemeente Zutphen). De zorgappartementen bij Huis ter Weegen zijn sfeervol en hebben een huiselijke uitstraling. In het huis is een gemeenschappelijke woonkamer waar bewoners elkaar kunnen treffen voor ontbijt, lunch, diner of voor het recreatieve programma. Het Object is omgeven door een tuin waarin diverse zitjes zijn gerealiseerd. Sommige appartementen beschikken over een balkon of terras. Sinds 2009 is het Object in eigendom van Domus Magnus.

De bewoners (onderhuurders) van de 12 zorgappartementen in Huis ter Weegen betalen voor huur en aanvullende welzijnsservices een bedrag vanaf € 2.750 per maand aan Domus Magnus. Het Fonds heeft een 15-jarige ‘triple-net’ huurovereenkomst gesloten tegen een jaarhuur van € 180.000 op jaarbasis (prijspeil 1 juni 2018).

ST. JOZEFPAVILJOEN TE GOUDA

Het St. Jozefpaviljoen betreft een voormalig rooms-katholiek ziekenhuis dat is gebouwd in 1929. Tot begin 2014 werd dit Object gebruikt door het Groene Hart Ziekenhuis. Domus Magnus renoveert het hoofdgebouw zelfstandig conform de Domus Magnus wensen en eisen. De locatie zal bestaan uit 32 tot 34 zorgappartementen variërend van 45 tot 75 m² met gezamenlijke ruimten, zoals een restaurant, woonkamer en activiteitenruimte. Het perceel rondom het complex wordt voorzien van parkeerplaatsen, bestrating en twee ontsluitingswegen. Op het terrein achter het St. Jozefpaviljoen worden door ontwikkelaar AM nieuwbouwwoningen gerealiseerd. De nieuwe buurt ‘Goudshof’ krijgt veel groenplekken en een waterrijke singel. Naar verwachting zal het Object op 1 juni 2019 in gebruik genomen worden.

De bewoners (onderhuurders) van de 32 zorgappartementen in het St. Jozefpaviljoen betalen voor huur en aanvullende welzijnsservices een bedrag vanaf € 3.500 per maand aan Domus Magnus. Het Fonds heeft een 15-jarige ‘triple-net’ huurovereenkomst gesloten per opleveringsdatum (verwachte oplevering: 1 juni 2019) tegen een jaarhuur van € 710.400 op jaarbasis (prijspeil 1 juni 2018 en wordt derhalve op huuringangsdatum geïndexeerd). Vanaf 1 juni 2018 tot aan opleveringsdatum (verwacht op 1 juni 2019) ontvangt het Fonds een huurcompensatie van Domus Magnus ter grootte van € 571.050 op jaarbasis.

Huurder

Het Domus Magnus concern begon in 2004 met Landgoed Klein Engelenburg en exploiteert inmiddels 14 woonzorglocaties in Nederland en er zijn er thans 3 in ontwikkeling. Domus Magnus richt zich op kwalitatief hoogstaande zorg en heeft al vier jaar op rij de officiële erkenning van het Gouden Prezo Keurmerk, het hoogste keurmerk voor verantwoorde zorg én verantwoord ondernemerschap. De bewoners van deze woonzorglocaties bestaan hoofdzakelijk uit senioren met een (grote) zorgbehoefte en een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz).

Domus Magnus (onder)verhuurt de woonzorgappartementen aan de individuele bewoners en ontvangt van hen zelf een vast maandbedrag voor huur (inclusief gas, water en elektra) en aanvullende welzijnsservices, waaronder:
• 24-uurs beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel;
• Persoonlijke begeleiding als eerste aanspreekpunt voor familie en externe zorgverleners (zoals artsen, diëtisten en fysiotherapeuten)
• Maaltijden (ontbijt, lunch en diner), koffie en thee, de was van de persoonlijke/individuele kleding van de bewoners;
• Recreatieve en sociaal-culturele activiteiten.

Daarnaast ontvangt Domus Magnus uit het publieke zorgstelsel vergoedingen voor de zorgverlening aan de bewoners. Domus Magnus maakt voor ruim 80% van haar bewoners/onderhuurders aanspraak op vergoedingen vanuit de Wlz. Het restant wordt vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed. Omdat de bewoner zelf zijn huisvestingskosten en aanvullende welzijnsservices betaalt, valt de eigen bijdrage voor zorgverlening aan het Centraal Administratie Kantoor in de lage schaal.

Toezicht AFM

IMMO Zorgwoningfonds Nederland, een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV vallen onder toezicht van en zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor IMMO Zorgwoningfonds Nederland is het prospectus goedgekeurd door de AFM en bij ons verkrijgbaar.

Het prospectus en het essentiële informatiedocument (EID) zijn te verkrijgen ten kantore van EuroGroei Beleggingen of hier te downloaden:
• het prospectus
• de brochure
• het EID

Initiatiefnemer

Holland Immo Group heeft ruim 16 jaar ervaring en expertise in het initiëren en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland en in Duitsland. Holland Immo Group heeft reeds 38 vastgoedbeleggingsfondsen met een totaal belegd vermogen van ruim €–1 miljard geïnitieerd. Hiermee is Holland Immo Group een Top-5 aanbieder van niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen.

IMMO Zorgwoningfonds is een initiatief van Holland Immo Group BV (Initiatiefnemer). De directie en het (asset) managementteam van de Initiatiefnemer bestaan uit 23 professionals met langjarige ervaring op alle facetten van het opzetten en beheren van vastgoedbeleggingsfondsen, zoals financieel, fiscaal, juridisch, property en asset management, investor relations en investment reporting. Holland Immo Group en haar fondsen vallen onder doorlopend toezicht van de AFM.

De directie van Holland Immo Group BV bestaat uit de volgende personen:

mr. M. Kühl MRICS, directievoorzitter en als bestuurder verantwoordelijk voor investeringsanalyses en vastgoedfinanciering alsmede fondsstructurering. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV. Tot slot is de heer Kühl bestuurslid en vice-voorzitter van de branchevereniging voor aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten (FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten).

mr. T. Kühl, directeur en als bestuurder verantwoordelijk voor het financiële en operationele fondsbeheer. Daarnaast neemt hij zitting in het bestuur van Holland Immo Group Beheer BV.

Naast de heren M. Kühl en T. Kühl wordt het management team van Holland Immo Group BV gevormd door mevrouw M.F.H. Goesten en de heer L.M. Antonis.

L.M. Antonis, als lid van het management team verantwoordelijk voor investor relations.

M.F.H. Goesten MSRE, als lid van het managment team mede verantwoordelijk voor de acquisitie, dispositie en financiering van de vastgoedportefeuilles.

De op deze website vermelde informatie is van algemene aard, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Bedoelde informatie omvat geen aanbod tot het nemen van deelnemingsrechten in het hier bedoelde beleggingsfonds noch een uitnodiging tot het doen van een dergelijk aanbod. Deelname is alleen mogelijk nadat u heeft kennisgenomen van het officiële prospectus. De beleggingsinstelling IMMO Huurwoningfonds Nederland en haar beheerder Holland Immo Group Beheer BV zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.

Top